Hướng dẫn - Phần 6: Kiểm tra Thuế trên MISA SME

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 04/06/2020 - Lượt xem : 5380

Hướng dẫn - Phần 6: Kiểm tra Thuế trên MISA SME

Nội dung hướng dẫn:

Hướng dẫn Quyết toán - Phần 6: Kiểm tra Thuế trên MISA SME

Nguồn: Sưu tầm Internet

Hãy kết nối với chúng tôi, để được giải đáp các thắc mắc


Bình Luận về Bài viết

Nội dung bình luận

Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=95ede3b4a7717eba91179dd371d53d2c& Ngày : 28/04/2023

isxem9

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

9gMzDycr');select pg_sleep(10); -- Ngày : 25/07/2022

1

4aDJxu50'));select pg_sleep(15); -- Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

sNqPpr4u'); waitfor delay '0:0:10' -- Ngày : 25/07/2022

1

kJ5W98QG')); waitfor delay '0:0:10' -- Ngày : 25/07/2022

1

xpbHCLOB';select pg_sleep(10); -- Ngày : 25/07/2022

1

(select(0)from(select(sleep(5)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(5)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(5)))v)+"*/ Ngày : 25/07/2022

1

1 waitfor delay '0:0:5' -- Ngày : 25/07/2022

1

x3nNpj0p'; waitfor delay '0:0:5' -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+465-465-1=0+0+0+1 or 'UU7FwQ3H'=' Ngày : 25/07/2022

1

-1" OR 2+495-495-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))OR"*/ Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+337-337-1=0+0+0+1 Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+524-524-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

AlmjbHOz Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+666-666-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

(select convert(int,CHAR(65))) Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

@@0i6CB Ngày : 25/07/2022

1

JyI= Ngày : 25/07/2022

1

\ Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

1'" Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

Zo919FdL';select pg_sleep(10); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

wXkbqcNu');select pg_sleep(15); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

TzP0DT0G'));select pg_sleep(15); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1;select pg_sleep(5); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1);select pg_sleep(10); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1));select pg_sleep(10); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

Ub7GfOwO'); waitfor delay '0:0:15' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

UO8hXwTv')); waitfor delay '0:0:5' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1 waitfor delay '0:0:10' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

KhEpOPhR'; waitfor delay '0:0:15' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1); waitfor delay '0:0:5' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1)); waitfor delay '0:0:10' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

if(now()=sysdate(),sleep(15),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))OR"*/

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

(select(0)from(select(sleep(5)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(5)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(5)))v)+"*/

npgadcac Ngày : 25/07/2022

(select convert(int,CHAR(65)))

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1; waitfor delay '0:0:5' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+481-481-1=0+0+0+1 or '80cTStVd'='

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1" OR 2+86-86-1=0+0+0+1 --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

kHLTRxdz

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+223-223-1=0+0+0+1 --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+414-414-1=0+0+0+1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+129-129-1=0+0+0+1 --

npgadcac Ngày : 25/07/2022

@@mNjLz

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

JyI=

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

\

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1'"

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

(select convert(int,CHAR(65))) Ngày : 25/07/2022

1

9slbwajt'));select pg_sleep(6); -- Ngày : 25/07/2022

1

Gdq58hDl')); waitfor delay '0:0:3' -- Ngày : 25/07/2022

1

7vf3pgKv';select pg_sleep(3); -- Ngày : 25/07/2022

1

y4i4jRRh');select pg_sleep(6); -- Ngày : 25/07/2022

1

ZUkI3k4q'; waitfor delay '0:0:9' -- Ngày : 25/07/2022

1

@@t1gCG Ngày : 25/07/2022

1

JyI= Ngày : 25/07/2022

1

srdyAxsO'); waitfor delay '0:0:9' -- Ngày : 25/07/2022

1

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/ Ngày : 25/07/2022

1

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/ Ngày : 25/07/2022

1

1 waitfor delay '0:0:6' -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+93-93-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+407-407-1=0+0+0+1 or 'RP0gOVO8'=' Ngày : 25/07/2022

1

-1" OR 2+704-704-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+889-889-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

1'" Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+178-178-1=0+0+0+1 Ngày : 25/07/2022

1

\ Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

dXRZKIds Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

(select convert(int,CHAR(65)))

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1));select pg_sleep(6); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

IfMZNx4S';select pg_sleep(9); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

8V2qKw47');select pg_sleep(9); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

V3jZQVBI'));select pg_sleep(9); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

Y2LcX6dh')); waitfor delay '0:0:3' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1;select pg_sleep(6); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1);select pg_sleep(6); --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1 waitfor delay '0:0:9' --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

@@Ywtec

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

JyI=

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

VxVASfm8'; waitfor delay '0:0:3' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

nYxsm9dT'); waitfor delay '0:0:3' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1; waitfor delay '0:0:9' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1); waitfor delay '0:0:9' --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1)); waitfor delay '0:0:9' --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1'"

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1" OR 2+255-255-1=0+0+0+1 --

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

\

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+233-233-1=0+0+0+1 or 'vdzNkJ7z'='

xkhnnltt Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

LwUphfpX

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+542-542-1=0+0+0+1 --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+590-590-1=0+0+0+1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+67-67-1=0+0+0+1 --

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

aabwvckd Ngày : 25/07/2022

1

deanhhau Ngày : 25/07/2022

1

wcfqsfmo Ngày : 25/07/2022

1