Hướng dẫn - Phần 2: Kiểm tra kho, mua hàng trên MISA SME

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 03/06/2020 - Lượt xem : 4457

Hướng dẫn - Phần 2: Kiểm tra kho, mua hàng trên MISA SME

Nội dung hướng dẫn:

Hướng dẫn Quyết toán - Phần 2: Kiểm tra kho, mua hàng trên MISA SME

Nguồn: Sưu tầm Internet

Hãy kết nối với chúng tôi, để được giải đáp các thắc mắc


Bình Luận về Bài viết

Nội dung bình luận

Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=0dfc79df06e50b88372e55bc8b2f15c1& Ngày : 28/04/2023

sdhs63

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

tcnp0Lok';select pg_sleep(9); -- Ngày : 25/07/2022

1

kROcMtao');select pg_sleep(9); -- Ngày : 25/07/2022

1

eBi4pawo'));select pg_sleep(3); -- Ngày : 25/07/2022

1

cjDTdkBl'; waitfor delay '0:0:6' -- Ngày : 25/07/2022

1

nRZNsrM1'); waitfor delay '0:0:6' -- Ngày : 25/07/2022

1

08Z4LIAH')); waitfor delay '0:0:6' -- Ngày : 25/07/2022

1

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/ Ngày : 25/07/2022

1

1 waitfor delay '0:0:3' -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+188-188-1=0+0+0+1 or 'gqwKdOu3'=' Ngày : 25/07/2022

1

-1" OR 2+647-647-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/ Ngày : 25/07/2022

1

6YUE3S0V Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+224-224-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+360-360-1=0+0+0+1 Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+894-894-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

(select convert(int,CHAR(65))) Ngày : 25/07/2022

1

@@5wmoS Ngày : 25/07/2022

1

JyI= Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

1'" Ngày : 25/07/2022

1

\ Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

D9oJFHz2'));select pg_sleep(6); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1));select pg_sleep(3); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

CIwajrAQ';select pg_sleep(6); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

7NYeGaiZ');select pg_sleep(6); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1;select pg_sleep(9); --

npgadcac Ngày : 25/07/2022

(select convert(int,CHAR(65)))

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1);select pg_sleep(3); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1 waitfor delay '0:0:6' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

KEOHnXrL'; waitfor delay '0:0:6' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

djWaeu5e'); waitfor delay '0:0:9' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

WkRbA7pt')); waitfor delay '0:0:9' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1; waitfor delay '0:0:3' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1); waitfor delay '0:0:6' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1)); waitfor delay '0:0:6' --

npgadcac Ngày : 25/07/2022

@@R7DAn

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1" OR 2+180-180-1=0+0+0+1 --

npgadcac Ngày : 25/07/2022

JyI=

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+228-228-1=0+0+0+1 --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+903-903-1=0+0+0+1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+710-710-1=0+0+0+1 --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+835-835-1=0+0+0+1 or 'z5SJj4k7'='

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1'"

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

\

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

ggTyNkzc

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

ubedrdni Ngày : 25/07/2022

1