Hướng dẫn: Lập & Kiểm tra BCTC trên MISA SME.NET

Đăng bởi: Admin - Ngày đăng : 01/06/2020 - Lượt xem : 5246

Hướng dẫn: Lập & Kiểm tra BCTC trên MISA SME.NET

Nội dung hướng dẫn:

Lập & Kiểm tra BCTC trên MISA SME.NET

Nguồn: Sưu tầm Internet

Hãy kết nối với chúng tôi, để được giải đáp các thắc mắc


Bình Luận về Bài viết

Nội dung bình luận

Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=01d4965dda4ba520cf9ef7641414e84c& Ngày : 28/04/2023

ncin67

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

B2iQHQpE'));select pg_sleep(8); -- Ngày : 25/07/2022

1

SOrgqJ1n')); waitfor delay '0:0:4' -- Ngày : 25/07/2022

1

EjIJAImu';select pg_sleep(4); -- Ngày : 25/07/2022

1

r4rgkuB0');select pg_sleep(8); -- Ngày : 25/07/2022

1

pnlLgAwG'; waitfor delay '0:0:12' -- Ngày : 25/07/2022

1

FhZsN1fQ'); waitfor delay '0:0:12' -- Ngày : 25/07/2022

1

(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/ Ngày : 25/07/2022

1

1 waitfor delay '0:0:8' -- Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+55-55-1=0+0+0+1 or 'kkMMLEZ9'=' Ngày : 25/07/2022

1

-1" OR 2+19-19-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

if(now()=sysdate(),sleep(4),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR"*/ Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+559-559-1=0+0+0+1 Ngày : 25/07/2022

1

-1' OR 2+917-917-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

0euVh7yG Ngày : 25/07/2022

1

-1 OR 2+717-717-1=0+0+0+1 -- Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

(select convert(int,CHAR(65))) Ngày : 25/07/2022

1

@@9l6JD Ngày : 25/07/2022

1

JyI= Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

1'" Ngày : 25/07/2022

1

\ Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

4dHzdzN9';select pg_sleep(4); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

yzH1StiE');select pg_sleep(4); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

jQ2p2X7M'));select pg_sleep(4); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1);select pg_sleep(12); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1));select pg_sleep(4); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

pyfVXdkH'); waitfor delay '0:0:12' --

npgadcac Ngày : 25/07/2022

(select convert(int,CHAR(65)))

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

CR7lY95r')); waitfor delay '0:0:12' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1;select pg_sleep(12); --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1)); waitfor delay '0:0:8' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1 waitfor delay '0:0:12' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

ak2G0Nwn'; waitfor delay '0:0:12' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1; waitfor delay '0:0:8' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1); waitfor delay '0:0:8' --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1" OR 2+253-253-1=0+0+0+1 --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

if(now()=sysdate(),sleep(4),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4),0))OR"*/

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+398-398-1=0+0+0+1 --

npgadcac Ngày : 25/07/2022

@@WjFIV

npgadcac Ngày : 25/07/2022

JyI=

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1' OR 2+979-979-1=0+0+0+1 or 'YO5reyyt'='

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

ltUc1K5T

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+244-244-1=0+0+0+1 --

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

-1 OR 2+532-532-1=0+0+0+1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

\

eelfglmk Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1

npgadcac Ngày : 25/07/2022

1'"

suoqpbtm Ngày : 25/07/2022

1