Thông tư BTC

  • Cái nhìn về thông tư Số: 36/2018/TT-BTC

  • Đăng bởi: Henry Việt - Ngày đăng : 28/10/2019 - Lượt xem : 2248

  • HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  • Các loại hợp đồng lao động – Luật lao động Việt Nam 2019

  • Đăng bởi: san ke toan - Ngày đăng : 23/10/2019 - Lượt xem : 1851

  • Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người ...